Personal Info
ID: BMI0023
Name
ឈ្មោះ
Pek Choeun
ពេក ជឿន
Other Name
ឈ្មោះហៅក្រៅ
Keo Savoeun
កែវ សាវឿន
Status
Alive
ស្ថានភាពគ្រួសារ
នៅរស់
Source Interview
BMI0023 20101015, Wat Chhass village, Malai sub-district, Malai district, Batambang Province. Interviewed by Long Dany. Note: Interviewed with Pek Choeun, male, 60, No Biography.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ប៊ីអឹមអាយ០០២៣ ២០១០១០១៥, ភូមិវត្តចាស់ ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ។ សម្ភាសន៍ដោយៈ ឡុង ដានី។ សម្ភាសន៍ជាមួយ ពេក ជឿន ភេទប្រុស អាយុ៦០ឆ្នាំ។ ក្រៅប្រវត្តិរូប។
Date of Birth
[Present age: 60 years old]
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
អាយុបច្ចុប្បន្ន៦០ឆ្នាំ
Date of Birth
04040101, Kampong Chhnang, Kampong Leng, Chranauk,
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
០៤០៤០១០១, ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង ស្រុកកំពង់លែង ឃុំច្រណូក
Join KR
1973????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧៣????
Reason to Join KR
Volunteer
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
DK ORG Unit 75-79
Ministry of Foriegn Affairs
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
ក្រសួងការបរទេស
KR Rank(1975-79)
Vendor
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អ្នកលក់
DK Zone 75-79
Central zone(12), Phnom Penh
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
ភូមិភាគមជ្ឈឹម(១២), ភ្នំពេញ
Superior
Thy and Phors
អ្នកដឹកនាំ
ឈ្មោះ ធី និង ភាស់
Associates
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
Summary
Pek Choeun, alias Keo Savoeun, male, is 60 years old. He lives in Wat Chhass village, Malai sub-district, Malai district, Batambang Province. Choeun was born in Kang Kep village, Chranauk sub-district, Kampong Leng district, Kampong Chhnang province. His father was named Choeun and his mother was named Nem. In January 1973, Choeun left home to serve as a regional soldier in Kampong Chhnang (also known as Region 31) in order to fight the Republican soldiers. Choeun was trained in Kampong Leng district for three months then went to Trapeng Lung for another three months of training. Choeun entered a special unit of a regiment of which Ta Chip was the chief. When the Khmer Rouge stopped fighting in 1975, they chose thirty people to work in the diplomatic department, the Ministry of Foreign Affairs. Choeun was the only person chosen from the special; the others were selected from six other units. When he first arrived in Phnom Penh, Choeun was sent to the Cambodia-Soviet school, which Khieu Samphan had chosen as an educational place for the Khmer Rouge. It was located near Pochentong. Choeun underwent the training there for about three or four months. After he finished studying, Choeun was sent to Ieng Sary៌s Ministry of Foreign Affairs. There, Choeun worked in the Bobau unit and he was sent to work at the international market near Ou Reusey market. This market was established to sell goods to foreigners. There, Choeun served as a stock recorder and decided on prices of the products and put these prices into Riel [the Cambodian currency]. All of the prices would be checked by Ieng Sary and Pol Pot. There was a disagreement between people on the upper-level regarding the use of currency. Some did not want to have money circulating in the country, but Ieng Sary did. All the income generated in the market was brought to Ieng Sary. Ty, who was Ta Chiem៌s relative, supervised the market. After Ty died, Yeay Phors replaced him. When he worked in the market, Choeun got to know Chum Choeun, a doctor. Chum Choeun often helped the foreign women who worked in the Ministry of Foreign Affairs give birth. Additionally, Chum Choeun taught some medical lessons to Choeun. When the situation in the country got worse, Sau Hong, who worked in the Ministry of Foreign Affairs, prepared soldiers to fight Vietnam. Choeun fought from Phnom Penh and headed to the Cambodia-Thailand border. About six thousand female and three to four thousand male soldiers who came from Ou Reusey market entered Thailand. In 1980, Choeun married. In 1981, he moved to live in Daung village. Later, Choeun served as a soldier in Regiment 106 of Rnit 450 under supervision of Sau Hong and Sok Pheap. Until 1984, the Khmer Rouge soldiers were sent to T-84 camp in Thailand.
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ពេក ជឿន ហៅ កែវ សាវឿន ភេទប្រុស អាយុ៦០ឆ្នាំ រស់នៅ ភូមិវត្ដចាស់ ឃុំម៉ាឡៃ ស្រុកម៉ាឡៃ ខេត្ដបន្ទាយមានជ័យ។ ជឿន មានស្រុកកំណើតនៅភូមិកង្កែប ឃុំច្រណូប ស្រុកកំពង់លែង ខេត្ដកំពង់ឆ្នាំង។ ឪពុករបស់គាត់ឈ្មោះ ជឿន និងម្ដាយឈ្មោះ ណែម។ នៅខែមករា ឆ្នាំ១៩៧៣ ជឿន បានចេញពីផ្ទះដើម្បីទៅ ធ្វើកងទ័ពតំបន់នៅខេត្ដកំពង់ឆ្នាំងគេ ហៅតំបន់៣១ដើម្បីច្បាំងជា មួយទ័ពសាធារណៈរដ្ឋ។ ជឿន ត្រូវបានយកទៅហ្វឹកហាត់នៅស្រុក កំពង់ លែងបានរយៈពេលបីខែ ហើយទៅហាត់នៅត្រពាំងលូងរយៈ ពេលបីខែទៀត។ ជឿន ចូលធ្វើទ័ពនៅ ក្នុងកងពិសេសរបស់កងវរៈ សេនាធំដែលមាន តាជីប ជាប្រធានវរៈសេនាធំ។ ពេលខែ្មរក្រហមវ៉ៃចប់នៅឆ្នាំ១៩៧៥ គេបានជ្រើសរើសសមាស ភាព៣០នាក់ឱ្យធ្វើការនៅ ក្រសួងការបរទេសផ្នែកការទូត។ នៅ ក្នុងកងពិសេសគឺមានតែជឿនម្នាក់ទេ ចំណែក២៩នាក់ទៀតជ្រើស រើសចេញពីកងវរៈ៦ផេ្សងទៀត។ ពេលមកភ្នំពេញដំបូង ជឿន ត្រូវបានបញ្ជូនមកនៅសាលា ខែ្មរសូវៀតនៅជិតពោធិ៍ចិនតុងដែល ខៀវ សំផន ជ្រើសរើសធ្វើជា កនែ្លងសម្រាប់អប់រំខែ្មរ ក្រហម។ ជឿន បានឆ្លងកាត់ការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅទីនោះបានប្រហែលជាបី ទៅបួនខែ។ បន្ទាប់ពី រៀនចប់ គាត់ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្រសួងការ បរទេសរបស់ អៀង សារី ដោយគាត់ធ្វើការនៅក្នុង អង្គភាពបបូរ។ ដោយសារ ជឿន មិនអាចធ្វើការនៅទីនោះបានគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនឱ្យទៅធ្វើការនៅផ្សារអន្ដរជាតិនៅជិតផ្សារអូរឫស្សីដែលគេង្កើត សំរាប់លប់ឥវ៉ាន់ឱ្យភ្ញៀវបរទេស។ នៅទីនោះគាត់មាននាទីជាអ្នក កាន់បញ្ជីរឥវ៉ាន់ចេញចូលនិងដាក់តមៃ្លលើឥវ៉ាន់បន្ទាប់មកតមៃ្លទាំង នោះដាក់ជាលុយរៀលទាំងអស់ត្រូវឆ្លងកាត់ការពិនិត្យពី អៀង សារី និង ប៉ុល ពត។ កាលនោះមានភាព ប្រទាញប្រទង់ដែររវាងមេធំៗ ដោយសារមេដឹកនាំខ្លះមិនចង់ឱ្យចាយលុយតែ អៀង សារី ចង់ឱ្យ ចាយ ហើយលុយដែលលក់ឥវ៉ាន់បានត្រូវយកទៅឱ្យ អៀង សារី។ អ្នកដែលមើលការខុសត្រូវនៅក្នុងផ្សារនោះគឺឈ្មោះ ធី ត្រូវជា បងប្អូនរបស់ តា ចៀម ប៉ុនែ្ដក្រោយពី ធី ស្លាប់ទៅយាយ ភាស់ ជាអ្នកបន្ដ។ ធ្វើការនៅអីនោះ ជឿន បានស្គាល់ ជុំ ជឿន ដែលជា វិជ្ជបណ្គិតដោយសារគាត់បាន ទៅបង្កើតកូនឱ្យនារីបរទេសដែលនៅ ក្រសួងការ បរទេសនោះញឹកញាប់ហើយគាត់ថែមទាំងបានបង្រៀន វិធីពេទ្យខ្លះៗដល់ ជឿន ទៀតផង។ នៅពេលសភាពការណ៍មិនស្រួល សូ ហុង ដែលនៅខាងក្រសួងការ បរទេសបានរៀបចំទ័ពវ៉ៃ ជាមួយវៀតណាម ហើយពេលនោះ ជឿន ត្រូវចេញទៅច្បាំងតាំងពីភ្នំពេញឆ្ពោះទៅរកព្រំដែន កម្ពុជាថៃ។ ក្នុងពេលរត់មកនោះមាននារីៗ៦ពាន់នាក់ ដែលនៅផ្សារអូរឫស្សី ពួកទ័ពប្រុសៗមាន បីពាន់បួនរយនាក់បានចូលទៅដល់ទឹកដីថៃ។ នៅឆ្នាំ១៩៨០ ជឿន បានរៀបការហើយរហូតដល់ ឆ្នាំ១៩៨១ ទើបរស់មកនៅភូមិដូង។ ក្រោយមក ជឿន បានចូលធ្វើទាហាននៅ កងវរៈ១០៦របស់កងពល៤៥០ ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ សូ ហុង និងសុខ ភាព។ ដល់ឆ្នាំ១៩៨៥ ទ័ពខែ្មរក្រហម ត្រូវបានបញ្ជូនទៅ នៅជំរំថ៨៥មួយរយៈនៅក្នុងទឹកដីថៃ។
Image File Name
Pek Choeun
Image File Name
ពេក ជឿន
Copyright
© DC-CAM
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"