Personal Info
ID: KCI1010
Name
ឈ្មោះ
Khlaut Sreu
ខ្លូត ស្រឺ
Status
Disappeared
ស្ថានភាពគ្រួសារ
បាត់ខ្លួន
CBIO ID
I03549
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
អាយ០៣៥៤៩
Source Interview
KCI1010 20040120, Saupheas village, Saupheas sub-district, Stung Trang district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Khlaut Sreu disappeared. Interviewed with Sokh Khan, wife.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ១០១០ ២០០៤០១២០, ភូមិសូភាស ឃុំសូភាស ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ខ្លូត ស្រឺ បាត់ខ្លួន។ ជួបសម្ភាសជាមួយ សុខ កន ត្រូវជាប្រពន្ធ។
Date of Birth
[KR: aged 27]
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
«សម័យខែ្មរក្រហមអាយុ២៧ឆ្នាំ»
Date of Birth
03151201, Kampong Cham, Stung Trang, Saupheas, Sau
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
០៣១៥១២០១, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ឃុំសូភាស ភ
Join KR
19720605
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
19720605
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពសិល្បៈ
KR Rank(1975-79)
Military art performer of battalion 13, division 1.
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អ្នកតន្រ្ដីយោធា វរៈ១៣ កងពលលេខ១។
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈឹម, ភ្នំពេញ
Superior
អ្នកដឹកនាំ
អឿន, ប្រធានកងពលលេខ១, យាត ជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងភេ្លង។
Associates
Mit, villager, in 1975???? said that Sreu worked in a rice mill in Phnom Penh.
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
មិត្ដ, អ្នកភូមិ, ១៩៧៧???? បាននិយាយថា ស្រឺ ធ្វើជាអ្នកកិនស្រូវនៅភ្នំពេញ្ញ។
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ខ្លូត ស្រឺ ហៅស្រឺ ភេទប្រុស អាយុ២៧ឆ្នាំ កើតនៅភូមិសូភាស សង្កាត់សូភាស ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្ដកំពង់ចាម។ ស្រឺ រៀនថ្នាក់ទី ៧។ ឪពុកឈ្មោះ ឈឹម ខ្លូត និងម្ដាយឈ្មោះ អ៊ុំ ឈឿន។ ស្រឺ ចូលបដិវត្ដន៍នៅថៃ្ងទី៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ១៩៧២ តាមរយៈឆេង, ពែក។ ចូលជាយុវកកនៅថៃ្ងទី១១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ១៩៧២ តាមរយៈ ឆេង, ពែក និងសាមិត្ដ។ ចូលជាបក្ខជនត្រៀមនៅថៃ្ងទី១៨ ខែមិនា ឆ្នាំ១៩៧៣ តាមរយៈស៊ីម, ពែក, ឆេង។ ស្រឺ គឺជាយុទ្ធជនអនុសេនា តូច។ ធ្វើប្រវត្ដិរូបនៅថៃ្ងទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ១៩៧៦។ ប្រពន្ធ របស់ស្រឺឈ្មោះ សុខ កន អាយុ៥១ឆ្នាំ រៀបការនៅឆ្នាំ១៩៧០។ នៅពេលដែលបែកភ្នំពេញ ស្រឺ និងក្រុមគ្រួសារទៅភ្នំពេញខាង លេងភេ្លង ស្រឺ គឺជាអ្នកកាន់ឃឹម ហើយ កន ទៅបានតែ២ខែក៏ ត្រឡប់មកវិញ។ អ្នកនៅស្ទឹងត្រង់ជាអ្នកឱ្យស្រឺទៅ ហើយគេដាក់ ថាដន្រ្ដីយោធា ដែលមានយាត ជាអ្នកគ្រប់គ្រង និងនៅក្នុងវរៈទី១៣ កងពលទី១ ប្រធានឈ្មោះ អឿន។ មកដល់ទៅនៅក្រោយពេទ្យ រូស្ស៊ី។ ពេលដែលកន ទៅស្រុកវិញគឺទំងន់កូនទី២ ហើយឆ្នាំ ១៩៧៧ ទើបស្រឺទៅលេងដល់ស្រុក។ ក្រោយមកមានគេទៅហៅ កន ឱ្យមកនៅជុំគ្នាជាមួយប្ដី តែគាត់មិនព្រមមកព្រោះដឹងថាសភាព ការណ៍មិនស្រួលព្រោះមានប្រវត្ដិរូបមក ក្រោយហ្នឹងប៉ុន្មានថៃ្ងក៏ កន សំរាលកូន ហើយគេមកបង្ខំទៀត តែគាត់ថាចាំ២៣ខែសិនឱ្យរឹងដៃ រឹងជើងគាត់នឹងទៅ ហើយគេក៏ព្រមមិនទទួលយកគាត់ ទៅ។ ពេលបាន៣៤ខែ កន ចេះតែចាំមើលផ្លូវក្រែងគេមកយក តែមិនឃើញសោះគាត់ចេះតែហីទៅ ហើយគាត់សួរដំណឹងពីប្ដីរបស់ គាត់រយៈឈ្មោះ មិត្ដ ដែលគេមកលេងស្រុកថាប្ដីរបស់គាត់មាន ជាប់ពាក់ព័ន្ធដូចេ្នះគេដកយកទៅកិនស្រូវ លែងឱ្យលេងភេ្លង។ ចាប់តាំងពីហ្នឹងមកគឺ កន មិនដែលបានទទួលដំណឹងពីប្ដីទៀតទេ។
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធភស្តុតាង
ឆ្នាំ១៩៧៧ កន ធ្លាប់ឃើញគេដឹកទាំងរទេះៗជនជាតិចាម, អ្នក ភ្នំពេញ, អ្នកស្រុក ដោយប្រាប់ថាយកទៅនៅភូមិថ្មី ក្រ
Copyright
© DC-CAM
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"