Personal Info
ID: KCI0990
Name
ឈ្មោះ
Prum Phat
ព្រុំ ផាត
Other Name
ឈ្មោះហៅក្រៅ
Sou
ស៊ូ
Status
Disappeared
ស្ថានភាពគ្រួសារ
បាត់ខួ្លន
CBIO ID
I09424
លេខយោងឯកសារប្រវត្តិរូប
អាយ០៩៤២៤
Source Interview
KCI0990 20040214, Po village, Sampong Chey sub-district, Cheung Prey district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Prum Phat disappeared. Interviewed with Prum Ham, younger sister.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០៩៩០ ២០០៤០២១៤, ភូមិពោធិ៍ ឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងពៃ្រ ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយៈ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ព្រុំ ផាត បាត់ខ្លួន។ ជួបសម្ភាសជាមួយ ព្រុំ ហម ត្រូវជាប្អូនស្រី។
Date of Birth
[KR: aged 15]
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
«សម័យខែ្មរក្រហមអាយុ ១៥ ឆ្នាំ»
Date of Birth
03030608, Kampong Cham, Cheung Prey, Sampong Chey,
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
០៣០៣០៦០៨, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកជើងពៃ្រ ឃុំសំពងជ័យ ភូ
Join KR
1973????
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
១៩៧៣????
Reason to Join KR
Voluntee
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស័្មគ្រចិត្ដ
Reason to Join KR Other
Because of the poor living condition and anger with his father.
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ដោយសារតែជីវភាពក្រីក្រ ហើយខឹងនឹងឪពុកផង។
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពនីរសា កងពល៣១០
KR Rank(1975-79)
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
នីរសារ
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈឹម ភ្នំពេញ។
Superior
អ្នកដឹកនាំ
អឿន ប្រធានកងពល៣១០។
Associates
Heng, friend, used to visit home with Phat. After 1979 Heng said that Phat was killed at Tuol Sleng
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
ហេង, មិត្ដភក្ដិ ធ្លាប់បានមកលេងផ្ទះរបស់ ផាត ជាមួយគ្នា។ ក្រោយឆ្នាំ១៩៧៩ ហេង បានមកប្រាប់ថា ផាត ត្រូវគេ ស
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ព្រុំ ផាត ហៅស៊ូ ភេទប្រុស បាត់ខ្លួន ជួបសម្ភាសន៍ជាមួយ ព្រុំ ហម អាយុ៤៤ឆ្នាំ ត្រូវជាប្អូនស្រី រស់នៅភូមិពោធិ៍ ឃុំសំពងជ័យ ស្រុកជើងពៃ្រ ខេត្ដកំពង់ចាម។ ហម បាននិយាយថាៈ ឪពុកឈ្មោះភី ហើយម្ដាយឈ្មោះ ចាន់។ ផាត មានបងប្អូន១១នាក់ ស្រី៥នាក់ ប្រុស៦នាក់ ហើយផាតជាកូនទី៥។ ផាត កាលពីតូចរៀននៅ សាលាត្រពាំងកក់ រៀនដល់ថ្នាក់ទី៨ឪចាស់ឱ។ ក្រោយពីឈប់រៀន ផាត បានមកជួយធ្វើ ស្រែ ចំការឪពុកម្ដាយ ហើយឆ្នាំ១៩៧៣ ទើបចូលធើ្វទាហានខែ្មរក្រហមនៅចំការលើ កាលហ្នឹងខឹង ជាមួយឪពុកម្ដាយទើបសំរេចចិត្ដទៅធ្វើទាហាន។ កាលនៅចំការ លើ ផាត បានមកលេងផ្ទះពីរដង គឺនៅឆ្នាំ១៩៧៥, ១៩៧៦ ពេលមកម្ដងៗគឺសំរាកតែមួយយប់ ជួនកាលមកមួយភែ្លត ហើយ ផាត ជិះឡានមកជាមួយហេង ដែលជាមិត្ដភកិ្ដ ហើយ ផាត ប្រាប់ថា គាត់ទៅធ្វើទ័ពនៅភ្នំពេញ។ ហម នៅ ជំនាន់ខែ្មរក្រហមគេឱ្យលើកដីនៅពៃ្រឈរ ហើយទៅចំការលើចាក់ជ័រកៅស៊ូ ចំពោះការហូបចុកវិញគឺ គ្រាន់ខ្លះមិនគ្រាន់ខ្លះ។
សកម្មភាពពាក់ព័ន្ធភស្តុតាង
ហម ធ្លាប់ឃើញគេសម្លាប់មនុស្សនៅសហគ្រាន់ នៅចំការអណ្ដូង ហើយអ្នកដែលគេវ៉ៃមានអ្នកមកពីស្រុកបារាយណ៍ និងអ្នកភ្
Copyright
© DC-CAM
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"