Personal Info
ID: KCI0795
Name
ឈ្មោះ
Khut Sim
ឃុត ស៊ីម
Other Name
ឈ្មោះហៅក្រៅ
Soeung
សឿង
Status
Disappeared
ស្ថានភាពគ្រួសារ
បាត់ខ្លួន
CBIO ID
I07122
Source Interview
KCI0795 20040124, Thum village, Tuol Preah Khleang sub-district, Stung Trang district, Kampong Cham province. Interviewed by Long Dany. Notes: Khut Sim disappeared. Interviewed with Khut Sam, older sister.
ប្រភពនៃឯកសារ/បទសម្ភាសន៍
ខេស៊ីអាយ០៧៩៥ ២០០៤០១២៤, ភូមិធំ ឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្តកំពង់ចាម។ សម្ភាសដោយ ឡុង ដានី។ កំណត់សំគាល់ៈ ឃុត ស៊ីម ហៅ សឿង បាត់ខ្លួន។ ជួបសម្ភាសជាមួយ ឃុត សំ អាយុ៥៧ឆ្នាំ ត្រូវជាបងស្រី។
Date of Birth
He was born in 1942.
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
កើតនៅឆ្នាំ១៩៤២
Date of Birth
03151301, Kampong Cham, Stung Trang, Tuol Preah Kh
ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំ កំណើត
០៣១៥១៣០១, ខេត្ដកំពង់ចាម ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ឃុំទួលព្រះ
Join KR
15/03/1973
ការចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ថៃ្ងទី១៥ខែមិនាឆ្នាំ១៩៧៣
Reason to Join KR
Volunteer.
មូលហេតុចូលរួមសកម្មភាពក្នុងសម័យខ្មែរក្រហម
ស្ម័គ្រចិត្ដ
អង្គភាពក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
អង្គភាពពាណិជ្ជកម្ម នៅភ្នំពេញ។
KR Rank(1975-79)
តួនាទីក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
កម្មករ
ទីតាំងភូមិសាស្រ្តក្នុងរបបខ្មែរក្រហម(1975-79)
មជ្ឈឹម(១២)ភ្នំពេញ។
Superior
អ្នកដឹកនាំ
Associates
អ្នកពាក់ព័ន្ធដ៏ទៃទៀត
សេចក្ដីសង្ខេបបទសម្ភាស៏
ឃុត ស៊ីម ហៅ សឿង ភេទស្រី កើតឆ្នាំ១៩៤២ បាត់ខ្លួន ជួបសំភាសជាមួយ ឈ្មោះ ឃុត សំ អាយុ៥៧ឆ្នាំត្រូវជាបង ស្រី។ ស៊ីម មានឪពុកឈ្មោះ ឃុត រស់ ហៅ ពុត ម្ដាយឈ្មោះ មៀច មានបងប្អូនបង្កើត៤នាក់ស្រី៣ប្រុស១ មានស្រុកកំណើត ភូមិធំ ឃុំទួលព្រះឃ្លាំង ស្រុកស្ទឹងត្រង់ ខេត្ដកំពង់ចាម។ កាលពី តូចរៀននៅសាលាបឋមសិក្សាទួលឃ្លាំងត្រឹមថ្នាក់ទី១០ ឪចាស់ឱ ឈប់រៀនមកជួយធ្វើស្រែចម្ការ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៣ បានស្ម័គ្រ ចិត្ដចូលបដិវត្ដតាមរយៈ ប្រធានឃុំឈ្មោះ រឿន។ មុនដំបូងថា ចូលទៅអង្គការឱ្យបង្រៀនកូនកេ្មងនៅតាមតំបន់រំដោះ ដល់ ក្រោយមកទៀត ឮថាចូលទៅក្នុងសមរភូមិកាន់កាំភ្លើងវាយជា មួយទាហាន លន់ នល់ មិនជាឡើងវាយ នៅកនែ្លងណាខ្លះ។ នៅឆ្នាំ ១៩៧៥ ពេលខែ្មរក្រហមទទួលជ័យជម្នះ ប្រហែលជាមួយឆ្នាំ ឃើញ ស៊ីម ត្រឡប់មកលេងស្រុកកំណើតនិងឃើញនាំប្ដីឈ្មោះ មុន មកជាមួយផង ហើយបានដឹងថា ប្អូនធ្វើការ នៅភ្នំពេញ ដឹងថាយោធា។ ពេលត្រឡប់ទៅភ្នំពេញវិញ ក្រោយមកបានទទួល ដំណឹងតាមរយៈឈ្មោះ ខឿន ដែលធ្លាប់ធ្វើការជាមួយ ស៊ីម ប្រាប់ថា ស៊ីម ធ្វើការនៅរោងចក្រកាត់ដេរ ភ្នំពេញ ក្រោយមក ទៀតអង្គការចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនៅវាលវង់ បន្ទាប់មកមិនដឹងជាអង្គ ការបញ្ជូនទៅខាងណាទេ។ ចំណែក ឈ្មោះ សំ ត្រូវជាបងស្រី ជំនាន់ខែ្មរក្រហមពីឆ្នាំ១៩៧៥ដល់៧៩ អង្គការចាត់តាំងឱ្យកិន ស្រូវ ស្ទូងស្រូវ ប្ដីឈ្មោះ សន អង្គការចាត់តាំងឱ្យធ្វើការនៅក្នុង រោងបាយជាចុងភេ្លៅ តែកូនចៅនៅ តែមានរបបហូបចុកមិនគ្រប់ គ្រាន់ដូចជាប្រជាជនធម្មតាដែរ បើជនជាតិចាមនៅព្រែកបាក់ជួន ណាអង្គ ការ ធ្វើម្ហូបសាច់ជ្រូកឱ្យហូប គ្នាមិនហ៊ានហូបទេ សុខចិត្ដ ហូបអំបិល ជួនណាត្រូវប្រធានសហករណ៍ ឃើញស្ដីឱ្យនិងមានជន ជាតិចាមខ្លះអង្គការថាយកទៅឱ្យរស់នៅភូមិថ្មី តែមិនដឹងជាយក ទៅខាងណាទេ។ នៅឆ្នាំ១៩៧៩ ទើបប្រជាជនរស់នៅបានសុខ សប្បាយប្រកបរបរធ្វើស្រែចម្ការ។
Copyright
© DC-CAM
Details
Birth Place And Death Date
Death Place
Father Info
Mother Info
Pre Dk Info
Kr Rank Info
Persecutor And Detension Info
Arrest Info

Rights & Access

Note that the written permission of the copyright owners and/or other rights holders (such as publicity and/or privacy rights) is required for distribution, reproduction, or other use of protected items beyond that allowed by fair use or other statutory exemptions. Responsibility for making an independent legal assessment of an item and securing any necessary permissions ultimately rests with persons desiring to use the item.

Credit Line: Documentation Center of Cambodia's Archives.

Cite This Item

"Documentation Center of Cambodia's Archives"