Ry Noyel​ (រី ណូយែល), Senior Legal Consultant, (Case 004/1) Defense Support Section

Ry Noyel​ (រី ណូយែល), Senior Legal Consultant, (Case 004/1) Defense Support Section

VOICES FROM THE ECCC (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia)/THE KHMER ROUGE TRIBUNAL.

 1. Can you state your position and provide a brief summary of your basic responsibilities?
  តើកញ្ញាអាចរៀបរាប់ឲ្យដឹងដោយសង្ខេប អំពីតួនាទី និង ការងារទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋាន របស់លោកបាន
  ដែរឬទេ?
 2. Can you provide any insight into what brought you to the ECCC in this role?
  តើកញ្ញាអាចផ្តល់ឲ្យដឹងបានទេ ថាកត្តាអ្វីទៅដែលនាំឲ្យកញ្ញាបានមកបំរើការងារនៅក្នុង អ.វ.ត.ក?
 3. What are your thoughts on the positive and negative aspects of the ECCC?
  (or restrictions or freedoms that you found at the ECCC)
  តើកញ្ញាមានទស្សន:យ៉ាងណាខ្លះ ចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានដែលកើតមាននៅក្នុងតុលាការ អ.វ.ត.ក? (មានការដាក់កម្រិតរឹតត្បិតតឹងរឹង ឬ មានសេរីភាពពេញលេញ)
 4. Can you comment on any significant challenges faced in your role at the ECCC?
  តើកញ្ញាអាចផ្តល់នូវមតិយោបល់ អំពីបញ្ហាប្រឈមដ៏ជាក់លាក់ណាមួយ ​ ក្នុងតួនាទីកញ្ញាជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់ផ្នែកច្បាប់សម្រាប់ក្រុមការការពារក្តីនៅក្នុងអ.វ.ត.ក ដែរឬទេ?
 5. As a member of the Defense Support unit, you are required to assist people who have been accused of horrible crimes. What part of this work did you like? What part of this work did you dislike?
  ក្នុងនាមកញ្ញាជាសមាជិកម្នាក់ក្នុងអង្គភាពការការពារក្តី ហើយកញ្ញាត្រូវតម្រូវឲ្យជួយសម្រួលការងារដល់ជនទាំងឡាយដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់អំពីការប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏គួរភ័យខ្លាច។​​ តើមានផ្នែកណាមួយនៃការងារនេះដែលកញ្ញាបានពេញចិត្ត? ហើយផ្នែកណាមួយនៃការងារនេះដែលកញ្ញាមិនបានពេញចិត្ត?
 6. Can you provide any personal anecdotes on what you liked or disliked about your work?
  តើកញ្ញាអាចប្រាប់ឲ្យដឹងបានទេ​ នូវព្រឹត្តិការ ឬ រឿងរ៉ាវណាមួយអំពីការងាររបស់កញ្ញាដែលទាក់ទិនទៅនឹងអ្វីបានចូលចិត្ត ឬ មិនចូលចិត្ត?
 7. How would you compare your experience in the ECCC with other positions you held?
  តើកញ្ញាអាចប្រៀបធៀបបទពិសោធន៍ការងាររបស់កញ្ញានៅអ.វ.ត.ក​ ជាមួយនឹងតួនាទីដ៏ទៃៗទៀតដែលធ្លាប់បានធ្វើ ដែរឬទេ?
 8. Will you look back on your experience with the ECCC as a positive or negative experience? Please explain why.
  តើកញ្ញានឹងអាចសម្លឹងមើលត្រឡប់ក្រោយវិញចំពោះបទពិសោធន៍ការងាររបស់កញ្ញានៅអ.វ.ត.ក ដែលអាចថាជាបទពិសោធន៍ការងារមានលក្ខណ:វិជ្ជមាន ឬ អវិជ្ជមាន បាន​ដែរឬទេ? សូមអធិប្បាយពន្យល់​ តើហេតុអ្វី?
 9. Are there any lessons learned, best practices, or recommendations that stand out in your mind based on your time at the ECCC? These recommendations, best practices or lessons learned can be both for future countries (or the UN) considering an ECCC-like court, as well as legal officers or other personnel who may be working in such courts.
  តើមានមេរៀនបទពិសោធន៏ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ ការផ្តល់អនុសាសន៍នានាណាខ្លះ ដែលលេចធ្លោក្នុងគំនិតរបស់កញ្ញា ដោយផ្អែកលើពេលវេលាធ្លាប់បានបំពេញការងារនៅក្នុង អ.វ.ត.ក​ ដែរឬទេ?
  ការផ្តល់អនុសាសន៍ ការអនុវត្តន៍ការងារដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ឬ មេរៀនបទពិសោធន៏ទាំងអស់នេះ គឺអាចចាត់ទុកជាមេរៀនសម្រាប់បណ្តាប្រទេសនានាក្នុងពេលអនាគត (ឬ សម្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិ) ធ្វើការគិតពិចារណាដើម្បីឲ្យមានតុលាការមួយដូចជាតុលាការអ.វ.ត.ក ព្រមទាំងសម្រាប់មន្រ្តីច្បាប់ឬបុគ្គលិកដ៏ទៃៗទៀត ដែលអាចនឹងធ្វើការងារបាននៅក្នុងតុលាការប្រភេទនេះ។
 10. Can you speak on what you identify to be successes or victories, either in your personal work or the ECCC?
  តើកញ្ញាអាចនិយាយរៀបរាប់ អំពីអ្វីដែលបានគិតថា គឺជាភាពជោគជ័យសម្រាប់ការងារផ្ទាល់របស់កញ្ញា ឬ ព្រមទាំងសម្រាប់តុលាការ អ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 11. Can you speak on what you identify to be opportunities or tasks that you think should be accomplished but were not attained—either because of legal or other impediments?
  តើកញ្ញាអាចនិយាយរៀបរាប់ អំពីអ្វីដែលកញ្ញាយល់ថា គឺជាឳកាស​ឬកាតព្វកិច្ចនានាដែលគួរតែធ្វើបានសម្រេចជោគជ័យ ប៉ុន្តែបែជាមិនបានសម្រេចជោគជ័យទៅវិញ ដោយសារតែមានបញ្ហាច្បាប់ ឬ ការជំទាស់នានា ដែរឬទេ?
 12. What do you see to be significant challenges for future courts handling mass atrocities based on your work at the ECCC?
  តើកញ្ញាយល់ឃើញថា អ្វីដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏សំខាន់នានា ចំពោះតុលាការដ៏ទៃៗទៀតនៅពេលអនាគតដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះការប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៃការសម្លាប់រង្គាល ដោយផ្អែកលើបទពិសោធន៍ការងាររបស់កញ្ញានៅអ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 13. Can you recall any experiences at the ECCC that changed your perspective, opinion, or practice?
  តើកញ្ញាអាចចាំបាន នូវបទពិសោធន៍ការងារណាមួយនៅអ.វ.ត.ក ដែលបានផ្លាស់ប្តូរទស្សន:​​​​​ វិស័យ គំនិតយោបល់ ឬ ការអនុវត្តការងាររបស់កញ្ញា បានដែរឬទេ?
 14. Can you recall any accused or survivor stories that resonate with you?
  តើកញ្ញាអាចចាំបាន នូវរឿងរ៉ាវណាមួយរបស់ជនជាប់ចោទ ឬ អ្នករស់រានមានជីវិត ដែលបាននៅដក់ជាប់ជាមួយកញ្ញា ដែរឬទេ?
 15. What do you think is the one (or several) major impacts of the ECCC on Cambodian society? Both today and twenty years from now?
  តើកញ្ញាយល់ឃើញថា អ្វីដែលជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់របស់អ.វ.ត.ក សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងរយ:ពេលម្ភៃឆ្នាំខាងមុខទៀត?

(Photo by SAN Bunsim, August 13, 2019)

VAT Somao (វ៉ាត សុម៉ៅ), National Staff of Transcription Unit

VAT Somao (វ៉ាត សុម៉ៅ), National Staff of Transcription Unit

VOICES FROM THE ECCC (Extraordinary Chambers in the Court of Cambodia)/THE KHMER ROUGE TRIBUNAL.

 1. តើលោកអាចរៀបរាប់ឲ្យដឹងដោយសង្ខេបអំពីតួនាទី និងការងារទទួលខុសត្រូវជាមូលដ្ឋានរបស់លោកនៅក្នុងអ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 2. តើអាចរៀបរាប់ឲ្យដឹងបានទេថា កត្តាអ្វីដែលនាំឲ្យលោកបានមកបំរើការងារនៅក្នុងអ.វ.ត.ក?
 3. តើលោកធ្លាប់បានទទួលវគ្គបំពាក់បំប៉នពិសេសណាមួយពីអង្គការសហប្រជាជាតិ ឬពីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា មុនពេលលោកបានចាប់ផ្តើមចូលបំរើការនៅក្នុង អ.វ.ត.ក ដែរឬទេ? (ឬ​ មួយក្នុងកំឡុងពេលដែលលោក បានកំពុងបំរើការនៅក្នុង អ.វ.ត.ក)
 4. តើលោកយល់ឃើញថា វគ្គបំពាក់បំប៉នពិសេសនេះមានសារសំខាន់ដែរឬទេ?​ តើវគ្គបំពាក់បំប៉ននេះមានសារសំខាន់ដូម្តេចខ្លះ ចំពោះការងារជាក់ស្តែងរបស់លោក?
 5. តើលោកមានទស្សន:យ៉ាងណាដែរ ចំពោះទិដ្ឋភាពវិជ្ជមាន និងអវិជ្ជមានដែលបានកើតនៅក្នុង អ.វ.ត.កតាមរយ:ការងារដែលលោកធ្លាប់បានបម្រើការនៅទីនោះ?
  (មានការដាក់កម្រិតរឹតត្បិតតឹងរឹង ឬ មានសេរីភាពពេញលេញ)
 6. ដូចលោកធ្លាប់បានដឹងនូវបញ្ហាប្រឈមនានាដែលធ្លាប់បានកើតឡើងក្នុងតុលាការ អ.វ.ត.ក។ តើលោកមានចំណាប់អារម្មណ៍ដូចម្ត៉េចខ្លះ​ ចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះ?​ តើលោកមានគំនិតយោបល់ពិសេសណាមួយ ចំពោះបញ្ហាប្រឈមទាំងនោះដែលបានលេចធ្លោ​ឡើងចំពោះរូបលោក?​
 7. តើលោកអាចរៀបរាប់ប្រាប់ អំពីបញ្ហាលំបាកដ៏ជាក់លាក់ណាមួយ ដែលត្រូវបានប្រឈមក្នុងនាមលោកជាបុគ្គលិកជាតិ ផ្នែកធ្វើប្រតិចារឹកនៅក្នុង អ.វ.ត.ក បានដែរឬទេ?
 8. តើលោកទទួលបានបទពិសោធន៍ការងារអ្វីខ្លះ​ ក្នុងពេលបំពេញធ្វើការងារជាមួយបុគ្គលិកអន្តរជាតិ?
 9. តើលោកអាចចាំបាននូវបទពិសោធន៍ការងារណាមួយដែលបានផ្លាស់ប្តូរទស្សន:​​​​​វិស័យ គំនិតយោបល់ ឬការអនុវត្តការងាររបស់លោកនៅក្នុង​អ.វ.ត.ក ដែរឬទេ?
 10. តើលោកអាចចាំបាននូវរឿងរ៉ាវណាមួយរបស់ជនជាប់ចោទ ឬ អ្នករស់រានមានជីវិតដែលបាននៅដក់ជាប់ជាមួយលោក ដែរឬទេ?
 11. តើលោកយល់ឃើញថា អ្វីដែលជាឥទ្ធិពលដ៏មានសារ:សំខាន់របស់ អ.វ.ត.ក សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា ទាំងក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ និងរយ:ពេលម្ភៃឆ្នាំខាងមុខទៀត?

(Photo by SAN Bunsim, August 10, 2019)

GENOCIDE AND MASS ATROCITIES IN THE WORLD HISTORY (2019)

GENOCIDE AND MASS ATROCITIES IN THE WORLD HISTORY (2019)

Violence does not occur in a vacuum. Societal conditions, culture, and politics can legitimize, if not support, individual and collective…
CAMBODIA THE CHAM IDENTITIES

CAMBODIA THE CHAM IDENTITIES

Svay Khleang is a typical Cham village on the bank of the Mekong River, in Svay Khleang commune, Krauch Chhmar…
CHAM CULTURE & HISTORY STORY OF CAMBODIA (2018)

CHAM CULTURE & HISTORY STORY OF CAMBODIA (2018)

The destruction of cultural property during times of conflict can amount to a war crime, a crime against humanity or genocide. Cultural property can include land, buildings, monuments, artistic works and other objects of ‘great importance to the cultural heritage of every people’.1 International law also protects things that are not physical, such as language, performance and religious practices.2 Culture is very important to humanity and to future generations. Its destruction makes our world less diverse and interesting. However, it is clear that communities are the most directly affected by attacks on their cultural property, which can harm their connection to their history and identity.

Download

Chea Kim Sreng, Housewife

Chea Kim Sreng, Housewife

My mother was a farmer from Tonle Bet, while my father was a goldsmith from Kampong Cham Province. They met…
Close Menu